"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ รายการ Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ รายการ Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) จัดโดย Language Institute Thammasat University สอบวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

1. เด็กหญิงสุพิชญา พิมสารี รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เด็กชายฐปนพัฒน์ เจียสวัสดิ์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. เด็กหญิงชัญญา ศิริมาลัยสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. เด็กหญิงชรินทิพย์ กิตติเฉลิมโรจน์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. เด็กหญิงณธิดา ไพยารมณ์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6. นางสาวนันทิพร ทองมณี รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7. เด็กชายภูมิรพี วงษา รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8. เด็กชายวรภัทร พรหมนิเวศน์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
9. เด็กชายพันธุ์พิภพ กองบุญเทียม รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10. เด็กชายนาเคนทร์ แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น