"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับรางวัล Bronze Prize   ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพอใจ   พงศ์ศรีวัฒน์,  นางสาวชนิกานต์  ใสดี  และนางสาวมัทธิตา  ต๊ะอุ่น   ม.4/3  นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นานาชาติ  “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ประจำปี 2565    ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้   จัดการแข่งขันโดย Korean Intellectual Property Office และ KIPA  และได้รับเกียรติจากท่านอัครราชทูตท่านบัญชา  ยืนยงจงเจริญ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการในครั้งนี้

รางวัล Bronze Prize”       ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม   เรื่อง  “Nanoplaster Plus Propolis”

 ครูที่ปรึกษา      ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี