"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน Friendly Match 4 เส้า ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายพิศิษฐ์ ชุ่มมะโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
2. เด็กชายศรวัฒ ชุ่มมะโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
3. เด็กชายญาณนรากร มหาสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
4. เด็กชายติณณภพ ศรีนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
5. เด็กชายภีรวิชย์ วงศางาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
6. เด็กชายณภพ จักรพันธ์ุ อินทร์อุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน Friendly Match 4 เส้า ครั้งที่ 1 (ระดับจังหวัด)
จัดโดย CMUTD Academy เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามหญ้าเทียมแม่โจ้สเตเดียม