"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง การวัดความรู้อัจฉริยะด้านภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง (ระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา สูงขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การวัดความรู้อัจฉริยะด้านภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง (ระดับประเทศ) ได้คะแนน 78.70 /จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
จัดโดย Center 1 Education เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร