"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงิน Excellent Score General English Proficiency Test 37th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศิรอาภรณ์  สระชุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Excellent Score General English Proficiency Test 37th รายการแข่งขัน โครงการทดสอบความรู้แบบ ONLINE
วิชาภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 37  ประจำปีการศึกษา 2556