"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน รางวัล”เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าเฝ้าถวายมาลัยข้อพระกรเพื่อต้อนรับ และรับรางวัลเกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน รางวัล “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สาขา เยาวชนผู้มีทักษะการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ โดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565