"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดอ่านฟังเสียงระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย กฤตบุญ   ศิรินันท์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดอ่านฟังเสียงระดับภาคเหนือจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 170 คน เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี  และทุนการศึกษา ครั้งที่ ๕๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ในวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม 2565 นี้  ณ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีคุณครูกรกช ไชยวงค์  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ฝึกสอน

และมีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

1.เด็กหญิงนัทธ์นิตา เดชาชยวงษ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.เด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

3.เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ถาวอน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป