"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธนพล ศุกรินทร์  รับรางวัลจากโครงการทดสอบระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ  นายธนพล ศุกรินทร์  มัธยมศึกษาที่ 5/1  ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ระดับโรงเรียน   อันดับ 7   

 ระดับจังหวัด   อันดับ 7 ระดับภาค  และอันดับที่ 26 ระดับประเทศ  จากโครงการทดสอบระดับประเทศ วิชา

 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 ระดับชั้น ม.5  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (สอบสนามกลาง) จัดสอบโดย บริษัทเสริมปัญญา