"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลโล่ และ เกียรติบัตร รางวัล เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “นักเรียนดีเด่น” (ระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา  สูงขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลโล่ และ เกียรติบัตร รางวัล เกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติ “นักเรียนดีเด่น” (ระดับประเทศ) จากเลขาธิการ กช.ตัวแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย สมาคมศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณอาคารคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (เขตพระนคร กทม.)