"The ultimate aim of education is the development of character"

เข้ารับประทานเข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (องค์ประธาน)
ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระขนิษฐา) เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ วัดสำปะซิว ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี