"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายและผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพันธุ์พิภพ กองบุญเทียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายและผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2565