"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล และชนะเลิศประเภททีม การแข่งขัน Rungsrid Cup ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชา ตันธนสิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล และชนะเลิศประเภททีม Class C การแข่งขัน Rungsrid Cup ครั้งที่ 1 (รางวัลระดับภาค)
จัดโดย ชนรมเยาวชนสิงห์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น