"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นเยาวชนชาย15-17

ขอแสดงตวามยินดีกับ เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทน จ.ตาก ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นเยาวชนชาย15-17 เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 ที่จังหวัดพิจิตร