"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองประเภทตำราเรียน การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรรณภัช สีดาเลิศทวีชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทตำราเรียน การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี A.T.O.D International Dance Competition 2022 ณ Akers Theatre Bangkok Thailand กรุงเทพมหานคร รับประกาศนียบัตร และรับฟังโอวาท
แสดงความยินดี กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ