"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนผู้มีผลงานระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรรณภัช สีดาเลิศทวีชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีผลงานระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล งานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 จากการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition 2022 ซึ่งจัดโดย Australian Teachers Of Dancing International ประเทศออสเตรเลีย และมาคมโอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 24กันยายน 2565
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย