"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลต้นกล้า YSDN โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัล ต้นกล้า YSDN ประเภทเด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง และเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าตอน เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ ก้าวไปด้วยกัน เยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ สถาบันวิชาการเอ็นที จังหวัดนนทบุรี