"The ultimate aim of education is the development of character"

นายทัพพสาร  อิ่มใจ  รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับ นายทัพพสาร  อิ่มใจ  นักเรียนชั้น ม.4/10  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  รับเกียรติเกียรติบัตรวันที่ 25 กันยายน 2565   ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์