"The ultimate aim of education is the development of character"

ชื่นชมยินดี รางวัลเกียรติคุณ “เยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” สาขา เยาวชนผู้มีจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา  เนินพัน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “เยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2565 สาขา เยาวชนผู้มีจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์
จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565