"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนแห่งชาติผู้มีทักษะและความสามารถดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา  ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “เด็กและเยาวชนแห่งชาติผู้มีทักษะและความสามารถดีเด่น” ประจำปี 2565
จัดโดย ชมรมเด็กเก่งก้าวพัฒนา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565