"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ รางวัลเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวินดา  สุริยานนท์ อ.3/9 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565