"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล “บุคคลจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา  เนินพัน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล “บุคคลจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทยปีที่ 2
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2565 โดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565