"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเยาชนดีเด่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

  1. นายธนบดี สีห์โสภณ
  2. นางสาวนันทิพร ทองมณี
  3. เด็กชายธีร์ธวัช เที่ยงโคกสูง
  4. เด็กชายกฤติณ กาเยาว์
  5. เด็กชายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิตร