"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสา ด้านภาวะผู้นำ ภายใต้โครงการ “เยาวชนรู้คิด จิตอาสาพัฒนาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 (วันเยาวชน)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรรณลักษณ์ เหมืองสอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมยินดี เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสา ด้านภาวะผู้นำ ภายใต้โครงการ “เยาวชนรู้คิด จิตอาสาพัฒนาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 (วันเยาวชน) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่