"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 รุ่นอายุ 6 ปี หญิง
ลงแข่งขัน 10 รายการ (8 ทอง 2 ทองแดง)
ฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทอง
ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญทอง
กรรเชียง 25 ม. เหรียญทอง
กรรเชียง 50 ม. เหรียญทอง
ผีเสื้อ 25 ม. เหรียญทอง
ผีเสื้อ 50 ม. เหรียญทอง
กบ 25 ม. เหรียญทองแดง
กบ 50 ม. เหรียญทองแดง
ผลัดฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทอง
แตะขาฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทอง

การแข่งขัน52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่