"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิมพ์​ญาดา กาวิชัย รับรางวัล “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์​ญาดา กาวิชัย อนุบาล 3/4 เป็นผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2565 เกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน เยาวชนผู้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและมรดกไทย ขอให้รักษาระดับความสามารถนี้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป