"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธณัทอร ชั้น ป.3/2 : เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์และเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี  ชั้น ป.3/2 เข้าร่วมการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชาติ โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools ( ASMOPSS ) ได้รับเหรียญทองในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคะแนนลำดับที่ 1 ในระดับจังหวัด และลำดับที่ 1 ในระดับประเทศ เป็นการสอบระดับชาติ ที่จัดสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 และ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้คะแนนลำดับที่ 1 ในระดับจังหวัดและลำดับที่ 11 ในระดับประเทศ  จัดโดย ASMOPSS Thailand ระดับประเทศ