"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศักดิ์ขจรภพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
CM PRO YOUTH ART CONTEST 2022