"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน GC รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี (Gifted Computer GEN.11)  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  รับถ้วยพระราชทานฯ โล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท  จากการแข่งขันรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 Thailand Innovation Awards (TIA) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565  ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

รายชื่อนักเรียน   นายกฤตภาส   ตระกูลพัว    ม.5/7       นางสาวนภัสชล   อินทะพันธุ์    ม.5/7         นายแก้วกล้า   สร้อยกาบแก้ว  ม.5/7