"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภวัต รัตนคำแปง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล
– 1 เหรียญเงิน ประเภท NEWAZA NO GI รุ่น  MALE 10-11 YEAR น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
– 1 เหรียญทองแดง ประเภท NEWAZA รุ่น  MALE 10-11 YEAR น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
– 1 เหรียญทองแดง ประเภท FIGHTING  รุ่น  MALE 10-11 YEAR น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
จัดโดยสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต