"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพชรรัตน์ มโนวรรณา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นในหัวข้อ​ “ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ต้านภัยโควิด-19 สู่ชีวิตวิถีใหม่ ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565