"The ultimate aim of education is the development of character"

ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเตชิต แก้วจิรชยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2565 เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม
มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565