"The ultimate aim of education is the development of character"

นายวริชช์ เชื้อสะอาด รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินปี 2565 

ขอแสดงความยินดีกับ นายวริชช์ เชื้อสะอาด ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินปี 2565   รับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565   ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย เครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่