"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน Egg Drop Challenge งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรเมศวร์ ศรีศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน Egg Drop Challenge งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565