"The ultimate aim of education is the development of character"

สำเร็จการเรียน Phonics ระดับสูงสุด คะแนนเกรด A ระดับ level B2 ตามหลักสูตร Oxford สหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญาภา สูงขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
สำเร็จการเรียน Phonics ระดับสูงสุด คะแนนเกรด A ระดับ level  B2 ตามหลักสูตร Oxford สหรัฐอเมริกา จากการวัดและประเมินทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
จัดโดย The Oxford สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565