"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล SK Junior CUP ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภัสรพี สียั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. เด็กชายนพัฐกรณ์ ปวงคำไหล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3. เด็กชายการันยภาส จอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
4. เด็กชายภทร เงินกอบทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
5. เด็กชายศรวัฒ ชุ่มมะโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
6. เด็กชายปัณณวิชญ์ ปัญญามูลวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
7. เด็กชายชวัลวิทย์ ศรีใจอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
8. เด็กชายแผ่นดิน ฟ้าขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
9. เด็กชายภูมิรพี ฝอยหิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
10. เด็กชายธนกฤต สมเกตุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
11. เด็กชายจักษ์มงคล อัญญประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
12. เด็กชายศิวโรจน์ อิทธิพงศ์ทวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
13. เด็กชายพิศิษฐ์ ชุ่มมะโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 12 ปี การแข่งขันฟุตบอล SK Junior CUP ครั้งที่ 3 สนามฟุตบอล SK เมื่อวันที่