"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศคะแนนเต็ม 100 คะแนน การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษจาก Cambridge UK.

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญาภา สูงขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษจาก Cambridge  UK.
– Reading & writing 5 โล่
– Listening 5 โล่
– Speaking 5 โล่
จัดโดย Pingu’s English  Thailand เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร