"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รายการแข่งขัน School of science นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ Science for every Generation

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงรดา ชัตพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงณิชญาดา สพานทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รายการแข่งขัน School of science นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ Science  for every Generation
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอประชุมจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ชั้น 1 กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565