"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายจิรวัฒน์ วีรเดชพิพัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
2. เด็กชายภากร เหล็กงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า “ปลอกแขนอัจฉริยะ” (Smart Armband)
จากการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ของนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565