"The ultimate aim of education is the development of character"

ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อไปศึกษายัง ประเทศนิวซีแลนด์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญาภา สูงขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อไปศึกษายังประเทศนิวซีแลนด์
รายการแข่งขัน คัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไปศึกษายังต่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี จัดโดย Engenius International
ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565