"The ultimate aim of education is the development of character"

นายอชิระ ประสิทธิ์อยู่ศีล และ นายกันตรัต เขมมาลีลากุล  รางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นายอชิระ ประสิทธิ์อยู่ศีล  และ นายกันตรัต   เขมมาลีลากุล  นักเรียนชััน  ม.6/3   รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2565    ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565  จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้