"The ultimate aim of education is the development of character"

ยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทยภาคเหนือ ประจำปี 2565และฑูตและเยาวชนสยาม ตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยวรรณารัตน์  ชั้น ป 2/1 ได้รับรางวัลยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย ภาคเหนือ ประจำปี 2565 และ รางวัล ฑูตและเยาวชนสยาม ตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565  ( คัดเลือกโดย CHALLENGER KIDS THAILAND โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน )เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565  จัดโดยรายการหนูน้อยสุภาษิตสัญจรทางสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5  ระดับภาค