"The ultimate aim of education is the development of character"

ลูกดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล ลูกดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 “ทอสายใย ดวงใจแม่” เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565