"The ultimate aim of education is the development of character"

ลูกกตัญญูปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับเลือกให้เป็น ลูกกตัญญูปี 2565 จัดโดย วัดป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565