"The ultimate aim of education is the development of character"

ฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามจังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับตำแหน่ง ฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามจังหวัดน่าน โดย หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดกรุณาให้ นายนกรณ์ สุคนธชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนองค์ เป็นประธานงานประทานเกียรติบัตรแก่ฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยาม
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ มิริน เธียร์เตอร์