"The ultimate aim of education is the development of character"

STAR TALENT KIDS & TEENS Awards 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับตำแหน่ง STAR TALENT KIDS & TEENS Awards 2022 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและนักธุรกิจออกสู่สากล สาขา ยุวชนต้นแบบ