"The ultimate aim of education is the development of character"

ทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับตำแหน่งทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
ณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565