"The ultimate aim of education is the development of character"

ยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย (ภาคเหนือ)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับตำแหน่งยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย (ภาคเหนือ) จากการประกวดยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียง
จัดโดย โดยสมาคมสตรีป่าไผ่ใส่ใจสังคม ณ โคกหนองนาป่าไผ่โมเดล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565