"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน สสวท. รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565   ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565    จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับ ม.ปลาย)
: รางวัลเหรียญเงิน
เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพพลาสเตอร์ด้วยระบบนาโนอิมัลชั่นและเอทโธโซม และการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ด้วย Propolis
ผู้จัดทำ : นางสาวพอใจ พงศ์ศรีพัฒน์. นางสาวชนิกานต์ ใสดี. และนางสาวมัทธิตา ต๊ะอุ่น

ครูที่ปรึกษา :  อ.ขัติยา ปิยะรังษี