"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน สสวท. รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565   ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565    จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับ ม.ปลาย)
:  รางวัลเหรียญเงิน
:  เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขนส่งข้าวเปลือกด้วยระบบสายพานและระบบฟลูอิไดเซชั่
ผู้จัดทำ :  1. นายจิรัฐพล ใจคำสืบ. 2. นางสาววชิรญาณ์ รัตน์จันตา  3. นางสาวณภัทร จันทร์ทอง

ครูที่ปรึกษา  :   อ.ขัติยา ปิยะรังษี