"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
รางวัล   เหรียญทองแดง
เรื่อง     กังหันดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำ
ผู้จัดทำ

  1. เด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล
  2. เด็กหญิงปาณนพิน ฟองคำ
  3. .เด็กหญิงเพียงศิริ คงธนาธร

ครูที่ปรึกษา อ.ขัติยา ปิยะรังษี